KURUMSAL AMAÇLARKURUMSAL HEDEFLERKURUMSAL EYLEM PLANLARI
Kurumsal amaç 1
Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek
Kurumsal hedef 1
Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi
*Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.
*Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak
Kurumsal amaç 2
Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek
Kurumsal hedef 2
Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi
*Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması
*Personel Dinlenme Odalarının konfor(buzdolabı, televizyon, çekyat, WC-duş, giyinme dolabı vs) arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak.
*Sosyal alanların (kafeterya, kreş, mescit vb) oluşturulmasının sağlanması
*25 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere teşekkür belgesinin verilmesi.
*Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması(toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)
*Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması
*Çalışanların internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.
*Çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak
Kurumsal amaç 4
Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak
Kurumsal hedef 4
Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.
*Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması
*Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksikliklerinin giderilmesİ.
Kurumsal amaç 5
Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak
Kurumsal hedef 5
Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma
*Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.
Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.
*Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.
*Personellerin sertifikasyon proramlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi
Kurumsal amaç 6
Kalite ve hasta güvenliği için öncelikli süreçlerin iyileştirilmesini sağlamak
Kurumsal hedef 6
Çalışan eğitimimin ve farkındalığının arttırılması
*Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerinin uygulanması
*Klinik dokümantasyonun iyileştirilmesi
*Etkin iletişimin iyileştirilmesi
*İlaç güvenliğinin güçlendirilmesi
*Hasta eğitim sürecinin geliştirilmesi
*Yatak sayısının artırımı ile hasta yatış ve taburluk süreçlerinin iyileştirilmesi
Kurumsal Amaç 7
Tıp eğitiminin her aşamasına nitelikli katkı sağlayan bir eğitim hastanesi olmak
Kurumsal hedef 7
Öğrenci, eğitici memnuniyeti, hakları ve güvenliği zemininde, tıp eğitimi için nitelikli bir klinik altyapı sağlamak ve sürdürmek,
Sağlık hizmeti sunumu sırasında tüm süreçlerde eğitim ve öğretimi öncelemek.
*Tıp Fakültesi Dekanlığı, Bölüm Başkanlıkları ile etkili bir işbirliği ve eşgüdüm sistemi kurmak ve sürdürmek,
*Dekanlığa bağlı öğrenci, eğitici, eğitim kurul ve komisyonları, anabilim dallarından gelen eğitim öğretimle ilgili olabilecek görüş ve önerilere göre altyapı ve süreçlerde sürekli iyileştirme yapmak.
Kurumsal Amaç 8
Çevre sağlığını önemseyerek atıklarını azaltan çevreye duyarlı bir hastane olmak
Kurumsal hedef 8
Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak.
*Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları
değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı,
çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak
Kurumsal Amaç 9
Sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir hastane olmak
Kurumsal hedef 9
Teknolojik değişiklikleri ve sağlık sektöründeki değişiklikleri kalite ile birleştirerek en uygun maliyette hizmet sunmak
Hasta/ hasta yakını memnuniyeti, hakları ve güvenliği konusunda sağlıklı hizmetler sunmak
*Verdiğimiz hizmeti zamanında sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek
Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak
*Hasta mahremiyetine önem veren ve sağlayan bir hastane olmak
*Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak
Gerek nitelik gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak
Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırmak
*Sağlık hizmetinin kalite/verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
*Klinik göstergeler,
*Faaliyet göstergeleri,
*Hasta memnuniyet anketleri,
Çalışan memnuniyet anketleri,
*Gösterge Yönetimi sürekliliği sağlanarak,
belirlenen hedef değerlere ulaşmasını sağlamak.