Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Hastanenin amacı; muayene, teşhis ve tedavi için Hastaneye başvuran hastaların ayakta veya yatırılarak tedavisi ile sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmak, her düzeyde yetkili tıp ve sağlık personeli yetiştirmek üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, Enstitü, Yüksekokullar, Araştırma Merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin tam, kaliteli ve verimli düzeyde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile ilgili organların tespiti, çalışmalarının düzenlenmesi ve hizmetlerin yürütülmesi bu Yönetmelikle sağlanır.

Organlar

Madde 3 — Hastanenin organları şunlardır;

a) Hastane Danışma Kurulu,
b) Hastane Yönetim Kurulu,
c) Hastane Başhekimi.

Hastane Danışma Kurulu

MADDE 4 (28.02.2007 tarihinde değiştirildi) – Hastane Danışma Kurulu; Tıp Fakültesi Dekanının başkanlığında, Tıp Fakültesi bölüm başkanları, Hastane Başhekimi, Sağlık Yüksekokulu Müdürü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Döner Sermaye Yürütme Kurulu Başkanından oluşur. Başhekim yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilirler. Kurulun sekreterliğini, oy hakkı olmaksızın Hastane Başmüdürü yürütür.

Hastane Yönetim Kurulu

MADDE 5 (28.02.2007 tarihinde değiştirildi) – Hastane Yönetim Kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, Döner Sermaye Yürütme Kurulu Başkanı, Tıp Fakültesi Dekanı, Hastane Başhekimi, Başhekim yardımcıları ve Temel Tıp, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm başkanlarından oluşur. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Tıp Fakültesi Dekanı Kurula başkanlık eder. Kurulun sekreterliğini, oy hakkı olmaksızın Hastane Başmüdürü yürütür.

MADDE 6 (28.02.2007 tarihinde değiştirildi) – Hastane Yönetim Kurulu; Hastane ile ilgili mevzuat hükümleri ve Hastane Danışma Kurulunun alacağı istişari kararlar doğrultusunda, Hastanenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları alır. Hastane Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

MADDE 7 (28.02.2007 tarihinde değiştirildi) – Tıp Fakültesinin devamlı statüde çalışan bir öğretim üyesi, Rektör tarafından iki yıl için Başhekim olarak atanır. Süresi biten Başhekim yeniden atanabilir veya süresinden önce görevine son verilebilir. Başhekimin devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından önereceği kişiler, Rektör tarafından Başhekim yardımcıları olarak atanabilir. Hastanede bulunan birimlerin özelliğine göre, başhekim yardımcılarının sayısı en fazla sekiz olarak belirlenir. Başhekimin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Başhekim yardımcılarının da görev süresi sona erer.

MADDE 8 (28.02.2007 tarihinde değiştirildi) – Hastane Başhekiminin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Akademik ve idari personel arasında uyumlu çalışma ortamını sağlamak,

b) Hastaneye bağlı olarak çalışan tüm personelin yönetim ve gözetimini yapmak,

c) Yatacak hastaların kabul şekli ve çıkarılması, ölüm vukuunda yapılacak işlerle ilgili esasları tespit etmek ve uygulamak,

ç) Hizmet personelinin istihdamı ve çalışma düzeni, nöbeti, kıyafeti disiplini, başarılarının değerlendirilmesi ve terfi esaslarını ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,

d) Çeşitli sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak, klinik, poliklinik, acil servis laboratuvarlarından en iyi şekilde yararlanmak için gerekli önlemleri almak ve denetlemek,

e) Hastaların iaşe ve diyetleri ile ilgili esasları tespit etmek ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak,

f) Hastane hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzenini sağlamak,

g) Hastanenin temizlik, onarım, bakım, resepsiyon, emniyet ve teknik hizmetleri ile ilgili esasları tespit etmek, uygulamak ve denetlemek,

ğ) Hasta dosya arşivinin düzenli çalışması için gerekli kararları almak ve uygulamak,

h) Hastanenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe sunmak,

I) Hastane Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yapmak.

Hastane Başmüdürü

Madde 9 — Hastane Başmüdürü lisans mezunu olmalıdır. Yönetim ve İşletmecilik dallarından birinde yüksek lisans veya doktora derecesi bulunması tercih sebebidir.

Hastane Başmüdürünün Görevleri

a) Başhekimliğe bağlı olarak kurumun idari, mali, teknik hizmetlerini Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler uyarınca yürütür.

b) Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyacını zamanında tespit eder ve sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

c) Hastane Başmüdürü, hastanede görevli 657 sayılı Kanuna tabi personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemekle yükümlü ve doğrudan Başhekime karşı sorumludur.

d) Satınalma, depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar.

e) Günlük iaşe tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışarıdan gelecek gıda maddelerinin vaktinde mutfağa teslimini sağlar.

f) Cihaz, her türlü motor, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar.

e) Günlük iaşe tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışarıdan gelecek gıda maddelerinin vaktinde mutfağa teslimini sağlar.

g) Kurumda gerekli emniyet tedbirlerini alır ve uygulanmasını titizlikle izler.

h) Hastanenin periyodik, istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenlenerek merciine gönderir. Sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve cetvellerin de kurumca zamanında düzenlenip, ait olduğu makama iletilmesini sağlar. Bulaşıcı hastalık teşhislerini ve bunlardan ölenleri, ilgili sağlık amirine en seri şekilde bildirir.

Hastane Müdürü ve Görevleri

Madde 10 — Hastane Müdürünün, lisans mezunu olması gerekir.Hastane Müdürü, sıralı amirlerin kendisine vereceği görevleri yapar.

Hastane Müdür Yardımcısı ve Görevleri

Madde 11 — Hastane Müdür Yardımcısının, lisans mezunu olması gerekir.Hastane Müdür Yardımcısı, sıralı amirlerin vereceği görevleri yerine getirir.

Diğer Hükümler

Madde 12 — Döner Sermaye kapsamında yapılan işlerde, Mustafa Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 13 (28.02.2007 tarihinde değiştirildi) — Hastanenin harcama yetkilisi Başhekimdir. Başhekimin bulunmadığı hallerde görevlendireceği vekili bu görevi yürütür.

Madde 14 — Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar için, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı düşmemek kaydı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği uygulanır.

Kaldırılan Hüküm

Madde 15 — Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin, 4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.